flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

За 2012 рік

  Аналіз обліково – статистичної роботи в Ленінському районному суді м. Миколаєва за 2012 рік.

 

На виконання плану роботи Ленінського районного суду м. Миколаєва та з метою з’ясування реального стану обліково – статистичної роботи за 2012 рік судом проаналізовано стан організації ведення обліково – статистичної роботи в суді.

Метою зазначеного аналізу є: виявлення недоліків у роботі Ленінського районного суду м. Миколаєва з питань первинного обліку справ і матеріалів, які негативно впливають на ведення діловодства в суді та судову статистику взагалі, а також вжити необхідних заходів, спрямованих на покращення роботи та вирішення проблем, виявлених у процесі аналітичного дослідження.

Аналіз проведено на підставі обліково – статистичних карток на кримінальні справи, цивільні справи, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення, реєстраційних журналів, карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу, контрольно – реєстраційних карток на звернення громадян та інших документів первинного обліку справ та матеріалів, що надійшли до суду у 2012 році.

У своїй організаційній діяльності Ленінський районний суд керується Інструкцією з діловодства у місцевому суді, Інструкцією щодо заповнення і подання форми статистичної звітності № 1-ОП, Інструкцією щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, Інструкцією щодо заповнення форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином, Інструкцією щодо заповнення форми статистичного звіту № 1-Л, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та територіального управління, іншими нормативно-правовими актами.

В зв’язку з технічним прогресом, який стосується й роботи суду, суд потребує у забезпеченні технічними  засобами фіксації судового засідання, частина техніки наявна в суді підпадає під критерії моральної застарілості та не підлягає ремонту в разі необхідності, тоді, як програми, які застосовуються при роботі в суді, потребують техніки з більш високими параметрами.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в суді запроваджено автоматизовану систему документообігу суду «Д-3». Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи приймаються канцелярією і реєструються секретарями суду в автоматизованій системі в день її надходження. На кожен вхідний, в тому числі процесуальний документ у автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. На підставі внесеної до автоматизованої системи інформації здійснюється автоматичний розподіл судових справ. Перевірка стану обліково-статистичної роботи у суді показала, що робота суду в даному напрямку у цілому відповідає встановленим вимогам. Проте, мають місце деякі недоліки, що негативно впливають на якість статистичної звітності. Так, наприклад в окремих обліково-статистичних картках заповнені не всі реквізити: не вказано вихідну дату та номер; не вказано від кого надійшла кримінальна справа. Крім обліково-статистичних карток всі судові справи реєструються в журналах та алфавітних покажчиках.

Картки обліку сум матеріальних та моральних збитків, заподіяних розкраданням та іншими злочинами заповнюються в паперовому вигляді правильно і достовірно помічниками суддів з дотриманням положень Інструкції. Після розгляду кримінальних справ та здачі їх до канцелярії, секретарі суду заповнюють картки обліку сум збитків в програмі «Д-3».

 В Ленінському районному суді заведено журнал реєстрації скарг і звернень громадян. Відповідальним за облік і контроль за надходженням і розглядом скарг і звернень громадян призначено консультанта з судової статистики. При розгляді даних скарг судом дотримуються вимоги Закону України «Про звернення громадян». Прийом громадян у суді здійснюється головою суду.

З метою усунення недоліків в організації обліково-статистичної роботи і зокрема, причин та умов їх виникнення судом виконано певний обсяг роботи з підвищення обліково-статистичної роботи та діловодства. Так, протягом 2012 року було проведено щоквартальну перевірку роботи канцелярії суду по питанню ведення первинного обліку документів, їх повнота та достовірність заповнення, своєчасність звернення до виконання вироків, рішень та постанов.

З метою навчання працівників проведено заняття по вивченню положень кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. за № 4651-\/І, Положення про автоматизовану систему документообігу суду; обговорення проблемних питань у роботі суду, покращення вмінь і навичок з питань діловодства суду, у т.ч. обліку та статистики справ і матеріалів;

Також для працівників суду проводилися семінари по вивченню можливостей автоматизованої системи «Д-3» з залученням спеціалістів з інформаційних технологій ТУ ДСА В Миколаївській області.

Статистичні звіти у Ленінському районному суді, відповідно до наказу складають консультант з судової статистики, секретарі суду.

23-25 травня 2012 р. керівник апарату та консультант з судової статистики приймали участь у навчальному семінарі з підготовки до складання звітів, який проводили працівники ТУ ДСА в Миколаївській області разом зі спеціалістами з інформаційних технологій.

 21 червня 2012 року консультант з судової статистики та секретар суду брали участь у відеосемінарі з підготовки та формування статистичних звітів засобами "Д-3", яке проводила Державна судова адміністрація України.

19 жовтня 2012 року консультант з судової статистики та головний спеціаліст з інформаційних технологій приймали участь в відеосемінарі щодо ознайомлення з новими функціональними можливостями КП «»Д-3» версії 4.

Звіти про стан здійснення правосуддя у 2012 році за формами 1, 1-1, 1-Л, 1-ОП, 2-А, 2-Ц, 3, 4, 5 формуються в ручному режимі, перевірка рівності показників звіту проводиться в автоматизованій системі «Д-3». Уникнення помилок при складанні статистичних звітів, забезпечення повноти та достовірності статистичних даних значною мірою вдасться досягти за рахунок запровадження повної автоматизації судової статистики та автоматичного розрахунку всіх форм звітності. 

Протягом 2012 року проведено аналіз здійснення судочинства, аналіз оперативності розгляду судом кримінальних справ та причини тривалого не розгляду даних справ, аналіз щодо порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення. Постійно аналізуються причини скасування та зміни судових рішень, ухвал, вироків по справах розглянутих судом.

 

Висновки і пропозиції:

1. Обліково-статистична робота в суді ведеться на належному рівні відповідно до діючих нормативно-правових актів, що регулюють питання діловодства та судової статистики.

2. Посилити контроль за веденням діловодства, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, заповненню документів первинного обліку.

3. Планувати і постійно проводити навчання з працівниками апарату суду, які займаються питаннями обліково-статистичної роботи та судової статистики.

4. Після кожного звітного періоду обговорювати на оперативних нарадах стан обліково – статистичної роботи та дані стану здійснення правосуддя.

 

 

 

 

Керівник апарату Ленінського

районного суду м. Миколаєва                                                   І.О. Поліщук

 

 

Вик.: Маковієнко О.Є.

тел.: 55-95-07